O mnie

Witaj w moim małym kosme­tycz­nym świe­cie!

Mam na imię Aneta i od pra­wie 5 lat pro­wa­dzę blog Cosme­ti­Co­smos. Przez ten czas opi­sa­łam mnó­stwo kosme­ty­ków, pozna­łam wspa­niałe osoby z ogromną pasją, uczest­ni­czy­łam w kon­fe­ren­cjach. Chcę się tutaj dzie­lić moimi doświad­cze­niami z Wami.

Od zawsze uwiel­biam naturę i rośliny. Bli­skie mojemu sercu są szcze­gól­nie pol­skie góry i widok roz­gwież­dżo­nego nieba. Po eko­no­mii uczy­łam się archi­tek­tury kra­jo­brazu, ochrony śro­do­wi­ska (uwielbiałam laboratorium!) oraz flo­ry­styki, więc łaciń­skie nazwy roślin w INCI nie są mi obce. Od 19 lat jestem wege­ta­rianką, stałą fanką zie­lo­nej her­baty, kawy i gorz­kiej cze­ko­lady.

Zaw­sze uwa­ża­łam na to, co jem, więc natu­ral­nym stało się zain­te­re­so­wa­nie tym, co nakła­dam na swoją skórę. Dlatego czytam składy - to zwiększa świadomość i pozwala stale się dokształcać. Od kilku lat wyszu­kuję perełki wśród wielu dro­ge­ryj­nych pó­łek, prze­glą­dam oferty skle­pów inter­ne­to­wych, ana­li­zuję. Two­rzę także wła­sne prze­pisy na domowe kosme­tyki. Wszystko testuję na sobie: )

Codzien­nie powięk­szam swoją wie­dzę doty­czącą kosme­tyków, ich działania na skórę i cały organizm, a także kręcę wła­sne kremy i wymy­ślam recep­tury. Pisa­łam także arty­kuły dla por­talu kosme­tycz­nego. Skła­niam się ku kosme­ty­kom natu­ral­nym, sku­tecz­nym i bez­piecz­nym dla skóry. Jed­no­cze­śnie inte­re­sują mnie pielęgnacyjne rytuały azja­tyc­kie. Na co dzień łączę oba trendy i jestem bar­dzo zado­wo­lona z rezul­ta­tów.

Zało­ży­łam blog, aby dzie­lić się swoją wie­dzą i doświad­cze­niem. Chcia­ła­bym poma­gać Wam w unikaniu błę­dów, które zostały już popeł­nione. Moim prio­ry­te­tem jest pomagać w wybo­rze pie­lę­gna­cji, moż­li­wie naj­bar­dziej sku­tecz­nej i natu­ral­nej. Chcia­ła­bym, abyśmy wszyscy z łatwo­ścią lawi­ro­wali wśród dro­ge­ryj­nych pó­łek.

PS. Przed wysła­niem do mnie maila przej­rzyj pro­szę archi­wum, szczególnie poniższe posty:Pozdrawiam serdecznie
Aneta
CosmetiCosmos

 

Moje zdjęcie
CosmetiCosmos
Witaj na CosmetiCosmos.pl! Mam na imię Aneta i od kilku lat interesuję się kosmetykami i ich składami, szczególnie naturalnymi. Szukam prawdziwych perełek, lubię polskie manufaktury, kręcę też własne kremy. Interesują mnie także eko środki czystości. Mam nadzieję, że znajdziesz tu coś ciekawego dla siebie (polecam wyszukiwarkę). Kontakt ze mną: cosmeticosmos@gmail.com

Jestem tutaj