O mnie

Witaj w moim małym kosme­tycz­nym świe­cie!

Mam na imię Aneta i od pra­wie 5 lat pro­wa­dzę blog Cosme­ti­Co­smos. Przez ten czas opi­sa­łam mnó­stwo kosme­ty­ków, pozna­łam wspa­niałe osoby z ogromną pasją, uczest­ni­czy­łam w kon­fe­ren­cjach. Chcę się tutaj dzie­lić moimi doświad­cze­niami z Wami.

Od zawsze uwiel­biam naturę i rośliny. Bli­skie mojemu sercu są szcze­gól­nie pol­skie góry i widok roz­gwież­dżo­nego nieba. Po eko­no­mii uczy­łam się archi­tek­tury kra­jo­brazu, ochrony śro­do­wi­ska (uwielbiałam laboratorium!) oraz flo­ry­styki, więc łaciń­skie nazwy roślin w INCI nie są mi obce. Od 19 lat jestem wege­ta­rianką, stałą fanką zie­lo­nej her­baty, kawy i gorz­kiej cze­ko­lady.

Zaw­sze uwa­ża­łam na to, co jem, więc natu­ral­nym stało się zain­te­re­so­wa­nie tym, co nakła­dam na swoją skórę. Dlatego czytam składy - to zwiększa świadomość i pozwala stale się dokształcać. Od kilku lat wyszu­kuję perełki wśród wielu dro­ge­ryj­nych pó­łek, prze­glą­dam oferty skle­pów inter­ne­to­wych, ana­li­zuję. Two­rzę także wła­sne prze­pisy na domowe kosme­tyki. Wszystko testuję na sobie: )

Codzien­nie powięk­szam swoją wie­dzę doty­czącą kosme­tyków, ich działania na skórę i cały organizm, a także kręcę wła­sne kremy i wymy­ślam recep­tury. Pisa­łam także arty­kuły dla por­talu kosme­tycz­nego. Skła­niam się ku kosme­ty­kom natu­ral­nym, sku­tecz­nym i bez­piecz­nym dla skóry. Jed­no­cze­śnie inte­re­sują mnie pielęgnacyjne rytuały azja­tyc­kie. Na co dzień łączę oba trendy i jestem bar­dzo zado­wo­lona z rezul­ta­tów.

Zało­ży­łam blog, aby dzie­lić się swoją wie­dzą i doświad­cze­niem. Chcia­ła­bym poma­gać Wam w unikaniu błę­dów, które zostały już popeł­nione. Moim prio­ry­te­tem jest pomagać w wybo­rze pie­lę­gna­cji, moż­li­wie naj­bar­dziej sku­tecz­nej i natu­ral­nej. Chcia­ła­bym, abyśmy wszyscy z łatwo­ścią lawi­ro­wali wśród dro­ge­ryj­nych pó­łek.

PS. Przed wysła­niem do mnie maila przej­rzyj pro­szę archi­wum, szczególnie poniższe posty:Pozdrawiam serdecznie
Aneta
CosmetiCosmos

 

Moje zdjęcie
CosmetiCosmos
Witaj w moim kosmetycznym świecie. Mam na imię Aneta i od wielu lat interesuję się kosmetykami, zwłaszcza naturalnymi. Szukam prawdziwych perełek, kręcę własne kremy. Z powodzeniem łączę pielęgnację polską z azjatycką. Mam nadzieję, że miło spędzisz tu czas :) Jeśli szukasz konkretnego kosmetyku skorzystaj z wyszukiwarki. Zapraszam Cię serdecznie do rozgoszczenia się na CosmetiCosmos.pl :)

Jestem tutaj