O mnie

Kim jestem?


Mam na imię Aneta i od prawie 9 lat pro­wa­dzę blog Cosme­ti­Co­smos.pl. Przez ten czas opi­sa­łam mnó­stwo kosme­ty­ków, pozna­łam wspa­niałe osoby z ogromną pasją, uczest­ni­czy­łam w kon­fe­ren­cjach, szkoleniach, warsztatach oraz zaczęłam organizować własne spotkania blogerek naturalnych Nature of Woman. Udzieliłam też kilku wywiadów dla portali internetowych oraz radia. Zasiadałam w Kapitule konkursu art of Beauty Prestige Awards.
 
Tworzę Boxy Dobroci z kosmetykami naturalnymi, gadżetami less waste oraz świecami sojowymi.
 
Chcę się dzie­lić moimi doświad­cze­niami z Wami.

Jestem pasjonatką i praktykiem. Czytam dużo teorii, badań i znam sporo osób z branży kosmetycznej (od technologów, przez pracowników produkcji, po kosmetologów i właścicieli manufaktur), od których także czerpię wiedzę i praktykę. Jednocześnie piszę o swoich doświadczeniach z danym kosmetykiem, ale szanuję, że każda skóra jest inna i potrzebuje czegoś innego. Jestem fanką teorii szukania kosmetyków "dobrych dla siebie" na podstawie składu - szczególnie substancji aktywnych. Jednocześnie zaznaczam, że lubię naturalne produkty, jednak nie znaczy to, że jestem "wojująca z chemią" - wszystko wokół nas jest chemią, musimy jedynie nauczyć się dokonywać lepszych wyborów.


Jak to się zaczęło?

 

Od zawsze uwiel­biam naturę i rośliny. Bli­skie mojemu sercu są szcze­gól­nie pol­skie góry i widok roz­gwież­dżo­nego nieba. Po eko­no­mii uczy­łam się archi­tek­tury kra­jo­brazu, ochrony śro­do­wi­ska (uwielbiałam chemię i laboratorium!) oraz flo­ry­styki, więc łaciń­skie nazwy roślin w INCI nie są mi obce. Od 23 lat jestem wege­ta­rianką, stałą fanką zie­lo­nej her­baty, kawy i gorz­kiej cze­ko­lady.

Zaw­sze uwa­ża­łam na to, co jem, więc wiele lat temu zaczęłam czytać składy produktów spożywczych. Natu­ral­nym stało się więc także zain­te­re­so­wa­nie tym, co nakła­dam na swoją skórę. Dlatego czytam składy kosmetyków - to zwiększa świadomość i pozwala stale się kształcić. Od kilku lat wyszu­kuję perełki wśród wielu dro­ge­ryj­nych pó­łek, prze­glą­dam oferty skle­pów inter­ne­to­wych, ana­li­zuję, dużo czytam. Two­rzę także wła­sne prze­pisy na domowe kosme­tyki i środki czystości. Wszystko testuję na sobie :)

Codzien­nie powięk­szam swoją wie­dzę doty­czącą kosme­tyków, ich działania na skórę i cały organizm, a także tworzę w domu wła­sne kremy i wymy­ślam recep­tury. Pisa­łam arty­kuły dla por­talu kosme­tycz­nego. Skła­niam się ku kosme­ty­kom natu­ral­nym, sku­tecz­nym i bez­piecz­nym dla skóry. Jed­no­cze­śnie inte­re­sują mnie pielęgnacyjne rytuały azja­tyc­kie. Na co dzień łączę oba trendy i jestem bar­dzo zado­wo­lona z rezul­ta­tów. U mnie pielęgnacja wieloetapowa daje najlepsze rezultaty!

Zało­ży­łam blog, aby dzie­lić się moimi myślami. Chcia­ła­bym poma­gać w unikaniu błę­dów, które zostały już popeł­nione, a jednocześnie zachęcać do własnych poszukiwań - w końcu każda z nas ma inną skórę, a "dobry" krem to taki, który działa u Was. Moim prio­ry­te­tem jest pomagać w wybo­rze pie­lę­gna­cji, moż­li­wie naj­bar­dziej sku­tecz­nej i natu­ral­nej.

Prywatnie


Poza kosmetykami interesuje mnie mnóstwo innych tematów jak kuchnia roślinna, fotografia, podróże, górskie wędrówki, książki, astrofizyka, wszelkiego rodzaju DIY. Jestem opiekunką przygarniętej kotki rasy Ragdoll :)

  Pozdrawiam serdecznie
  Aneta
  CosmetiCosmos

   
  Moje zdjęcie
  CosmetiCosmos
  Witaj na CosmetiCosmos.pl! Mam na imię Aneta i od kilku lat interesuję się kosmetykami i ich składami, szczególnie naturalnymi. Szukam prawdziwych perełek, lubię polskie manufaktury, kręcę też własne kremy. Interesują mnie także eko środki czystości. Mam nadzieję, że znajdziesz tu coś ciekawego dla siebie (polecam wyszukiwarkę). Kontakt ze mną: cosmeticosmos@gmail.com

  Jestem tutaj